Otthon Centrum Zrt részvényeseknek szóló hirdetménye

Közlemény

 

Az Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 21/A. §-a és a cég honlapján való közzétételről szóló 50/2007. (XI.14.) IRM rendelet előírásainak megfelelően az alábbiakban teszi közzé közleményeit:

A társaság adatai:

  • Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.
  • Cégjegyzékszám: 01-10-044921
  • Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
  • Adószám: 13037743-2-41

1/2009. (IX.1.) számú határozat
a nyomdai úton előállított részvények
dematerializált részvénnyé történő átalakításáról

Az Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.; cégjegyzékszám: 01-10-044921) (a továbbiakban: Társaság) 2009. szeptember 1. napján tartott közgyűlése 3/2009. (IX.1.) számú határozata – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) vonatkozó rendelkezései alapján – döntött a Társaság által kibocsátott 2.500 db azaz kettőezer-ötszáz darab A sorozatú, egyenként 60.000,-Ft azaz hatvanezer forint névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény továbbá 1 db azaz egy darab B sorozatú, 60.000,-Ft azaz hatvanezer forint névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított osztalékelsőbbséget biztosító részvény 2009. szeptember 1-i hatállyal történő dematerializált részvénnyé történő átalakításáról.

A Társaság jelen hirdetménnyel hívja fel a Tisztelt Részvényeseket, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket dematerializált részvénnyé való átalakítás céljából az alábbiakban meghatározott időtartamon belül nyújtsák be az alábbi helyen és megjelölt időszakban azzal, hogy a Tisztelt Részvényesek a benyújtással egyidejűleg kötelesek megjelölni azt a befektetési szolgáltatót, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötöttek, mert ennek hiányában a részvények nem tekinthetők érvényesen benyújtottnak.

A részvények benyújtásának helye: a Társaság székhelye (1023 Budapest, Lajos u. 28-32.)

A részvények a benyújtási helyen, munkanapokon 9- 13 óra között nyújthatók be.

Az átalakítás megkezdésének időpontja: 2009. szeptember 1.

Az átalakítás időtartama: 2009. szeptember 1. – 2009. október 30.

Az átalakítás lezárásának időpontja: 2009. október 30. azzal, hogy ha minden részvényt benyújtottak, akkor az átalakítás korábban is lezárható.

Az átalakítás időpontja: 2009. november 2., amely a részvények benyújtására meghatározott időszak utolsó napját követő munkanap.

A részvények átalakítása a részvényekhez fűződő jogokat nem érinti.

A részvények átalakítását végző KELER Zrt. minden érvényesen benyújtott névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény után 1 db azaz egy darab A sorozatú, 60.000,-Ft azaz hatvanezer forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényt továbbá minden érvényesen benyújtott névre szóló, nyomdai úton előállított osztalékelsőbbséget biztosító részvény után 1 db azaz egy darab B sorozatú, 60.000,-Ft azaz hatvanezer forint névértékű, névre szóló dematerializált osztalékelsőbbséget biztosító részvényt ír jóvá a részvényes által megjelölt számlavezető központi értékpapírszámláján. Ezt követően a számlavezető haladéktalanul jóváírja a dematerializált részvényt a számlatulajdonos értékpapírszámláján.

A jelen hirdetményben közzétett benyújtási feltételeknek nem megfelelően benyújtott részvények érvényesen be nem nyújtott részvénynek minősülnek. Ezeket és a be nem nyújtott részvényeket a Társaság 2009. november 2. napján érvénytelenné nyilvánítja, és erről a Cégközlönyben hirdetményt tesz közzé. A sérült, megrongálódott részvény elfogadása abban az esetben lehetséges, ha az értékpapír, mint adott sorszámú részvény egyértelműen azonosítható.

Az érvényesen be nem nyújtott részvények sorszámait a Társaság nyilvántartásba veszi, és az ezen részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a központi értéktár a Társaság számára vezetett központi értékpapírszámlán tartja nyilván azzal, hogy a számlán lévő dematerializált részvények tulajdonjoga az érvényesen be nem nyújtott részvények értékesítéséig a nyomdai úton előállított részvény utolsó tulajdonosát illeti.

Az érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítésének szabályai az alábbiak:

  • az érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a Társaság az átalakítástól számított 6 hónapon belül (2010. május 2-ig) befektetési szolgáltató, mint bizományos közreműködésével értékesíti;
  • az érintett részvények megszerzésére csak azon részvényesek jogosultak, akik a benyújtásra nyitva álló időszakban a tulajdonukban álló nyomdai úton előállított részvényeket érvényesen benyújtották;
  • az érintett részvények ellenértéke megegyezik a részvények névértékével;
  • a részvényeket megszerezni kívánó részvényesek vételi szándékukat a befektetési szolgáltató felé írásban kötelesek jelezni. A vételi ajánlat elbírálása a befektetési szolgáltatóhoz való beérkezés sorrendjében, a rendelkezésre álló még nem értékesített részvények számának függvényében történik;
  • az értékpapír a megszerezni kívánt részvények ellenértékének megfizetését követően kerül a részvényes számláján jóváírásra;

Az értékesítés eredménytelensége esetén a Társaság az értékesítésre nyitva álló határidőt követő első közgyűlésén a Tpt. 12. § (1) bekezdése alapján a nem értékesített részvények névértékének összegével az alaptőkét leszállítja.

Az érvénytelenné nyilvánított részvény forgalom tárgya nem lehet, azonban annak átadásával tulajdonosa követelheti részére a dematerializált részvény jóváírását, vagy ha a részvények teljes mennyiségének értékesítése megtörtént, az értékesített dematerializált részvény ellenértékét. A Társaság az értékesített dematerializált értékpapírok ellenértékét az igény érvényesítésig felmerült költségekkel csökkentve fizeti ki az érvénytelenített részvény átadása esetén a részvény utolsó igazolt tulajdonosának, az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére irányadó szabályok figyelembevételével. A Társaság az értékesített dematerializált részvény ellenértéke után kamatot nem fizet.

Az ellenérték összegéről, kifizetésének helyéről, feltételeiről és kezdő időpontjáról a Társaság hirdetményt tesz közzé. Kifizetésre a 6 hónapos határidő leteltét vagy az összes érvényesen be nem nyújtott nyomdai részvény helyébe lépő dematerializált részvény értékesítését követően kerül sor.

 

Kelt: Budapest, 2009. szeptember 1.